Rozumiemy biznes. Wiemy, że bezpieczeństwo prawne jest istotnym elementem transakcji gospodarczych.

Prawo spółek, M&A

Doradzamy Klientom we wszystkich sprawach dotyczących obszaru korporacyjnego. Oferujemy kompleksową obsługę, w tym przede wszystkim:

 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzenie skrojonych na miarę struktur gospodarczych;
 • obsługę procesów restrukturyzacyjnych – przekształceń, łączenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;
 • prowadzenie procesów due diligence;
 • kompleksową obsługę fuzji i przejęć;
 • prowadzenie obsługi wewnątrzkorporacyjnej;
 • reprezentację na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach;
 • tworzenie aktów prawa korporacyjnego – umów, regulaminów, statutów, uchwał i innych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • obsługę prawną instrumentów finansowych – w tym emisji obligacji

W ramach prowadzenia bieżącej obsługi klientów instytucjonalnych nie tylko zapewniamy zgodność bieżących działań z przepisami prawa, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, przed sądami, a także urzędami, ale przede wszystkim jesteśmy zorientowani na identyfikowanie potencjalnych ryzyk i zapobieganie im.

Prawo umów

Nasz zespół ma szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania i opiniowania kontraktów handlowych i innych umów związanych z funkcjonowaniem klientów instytucjonalnych.

Łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa z wiedzą ekonomiczną dążymy do zapewnienia Klientom nie tylko bezpieczeństwa prawnego transakcji, ale również weryfikujemy jej stronę ekonomiczną. Dbamy o należyte zabezpieczenie interesów Klienta począwszy od powstawania kontraktu, aż po jego realizację.

Jesteśmy sprawnymi negocjatorami zorientowanymi na osiągnięcie wyznaczonych przez Klienta celów. Sukces gospodarczy Klienta jest naszym sukcesem.

Prawo medyczne

Prawo podatkowe nie jest nam obce. W ramach prowadzonej praktyki i doradztwa Klientom instytucjonalnym doradzamy w procesach optymalizacji transakcji gospodarczych i funkcjonowania przedsiębiorstw. Tworzymy koncepcję zarządzania obciążeniami publicznoprawnymi w przedsiębiorstwie, w tym z wykorzystaniem struktur organizacyjnych z siedzibą poza Rzeczypospolitą Polską.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych – tak przed urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej, jak i w sprawach toczących się na skutek wniesienia skargi do sądów administracyjnych.

Wiemy, że dobry księgowy jest filarem każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też w niezbędnym zakresie współpracujemy z renomowanymi biurami rachunkowymi, doradztwa podatkowego, kancelariami biegłych rewidentów.

Prawo podatkowe, optymalizacja podatkowa

Prawo podatkowe nie jest nam obce. W ramach prowadzonej praktyki i doradztwa Klientom instytucjonalnym doradzamy w procesach optymalizacji transakcji gospodarczych i funkcjonowania przedsiębiorstw. Tworzymy koncepcję zarządzania obciążeniami publicznoprawnymi w przedsiębiorstwie, w tym z wykorzystaniem struktur organizacyjnych z siedzibą poza Rzeczypospolitą Polską.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych – tak przed urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej, jak i w sprawach toczących się na skutek wniesienia skargi do sądów administracyjnych.

Wiemy, że dobry księgowy jest filarem każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też w niezbędnym zakresie współpracujemy z renomowanymi biurami rachunkowymi, doradztwa podatkowego, kancelariami biegłych rewidentów.

Obsługa start-up'ów

Tworzenie biznesu jest sztuką. Jesteśmy z naszymi Klientami począwszy od kreowania wizji przedsiębiorstwa, aż po rozpoczęcie jego działalności.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie doradzamy przy wyborze formy działalności gospodarczej, organizujemy strukturę przedsiębiorstwa, pomagamy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Znamy realia funkcjonowania e-biznesu. Skutecznie organizujemy i wspieramy działalność przedsiębiorstw z branży nowych technologii.  Analizujemy regulaminy w celu wyeliminowania klauzul niedozwolonych. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie ochrony know-how.

Prawo budowlane, prawo nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych z uwzględnieniem ich konsekwencji podatkowych. Wspieramy naszych Klientów przeprowadzając weryfikację stanu prawnego nieruchomości. Zapewniamy obsługę procesu sprzedaży lub nabycia nieruchomości – opracowujemy i weryfikujemy wszelkie umowy z zakresu obrotu nieruchomościami. Negocjujemy, sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji w sprawach o:

 • wywłaszczenie;
 • ustalenie opłaty adiacenckiej;
 • scalenie lub podział nieruchomości;
 • wydanie zgód i pozwoleń (np. na budowę, na rozbiórkę, na użytkowanie).

Prowadzimy obsługę inwestycji budowlanych w oparciu o prawo zamówień publicznych i FIDIC. Zapewniamy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych dla nieruchomości.

Wspieramy Klientów przy komercjalizacji nieruchomości. Negocjujemy i opiniujemy umowy z sieciami wielkopowierzchniowymi.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach związanych z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi. Skutecznie dochodzimy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów budowlanych (np. kary umowne).

Prawo energetyczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi Klientów z sektora energetycznego, w tym przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.

Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, wsparcie przy projektowaniu inwestycji, negocjacji umów przyłączeniowych, przesyłowych, dystrybucyjnych, reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym uzyskiwanie i zmianę koncesji). Prowadzimy audyty przedsiębiorstw energetycznych, obsługujemy transakcje handlowe na rynku przedsiębiorstw energetycznych.

Współpracujemy ze specjalistami z branży odnawialnych źródeł energii.

Procesy sądowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w skomplikowanych procesach gospodarczych, budowlanych, postępowaniach administracyjnych i podatkowych.

Wiemy, że przedsiębiorstwo tworzą ludzie. Z sukcesami reprezentujemy Klientów w sprawach pracowniczych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych.

Dla nas liczy się człowiek. Indywidualne podejście poparte dużym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną pozwalają nam z sukcesami reprezentować naszych Klientów. Jesteśmy dla naszych Mocodawców zawsze dostępni.

Prawo cywilne, spory sądowe, obrót nieruchomościami

Świadczymy pomoc z zakresu prawa cywilnego. Stając w obronie interesów naszych Klientów reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi I i II instancji, a także Sądem Najwyższym. W ramach działalności oferujemy naszym Klientom:

 • świadczenie doraźnej pomocy prawnej – udzielanie porad;
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • prowadzenie postępowań o naruszenie dóbr osobistych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • prowadzenie spraw o roszczenia wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy;
 • kompleksową obsługę spraw spadkowych – o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku;
 • windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie;
 • prowadzenie spraw o ochronę posiadania;
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności;
 • pomoc w nabyciu i sprzedaży nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności.

Pomagamy naszym Klientom podjąć właściwe decyzje. Dbamy o należyte zabezpieczenie interesów Klienta. Pomagamy wyjść z opresji.

Prowadzimy każdą sprawę w oparciu o fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe. Nie boimy się pytać – w razie konieczności tworzymy zespoły problemowe z uznanymi specjalistami w konkretnej dziedzinie.

Prawo karne, postępowania dyscyplinarne

Naszym Klientom zapewniamy pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowań dyscyplinarnych. Zawsze stajemy po stronie naszego Klienta. Oferujemy:

 • pomoc prawną w razie zatrzymania lub tymczasowego aresztowania;
 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego (jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik pokrzywdzonego lub pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego);
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • obronę w toku postępowania wykonawczego w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Z sukcesami bronimy dobrego imienia naszych Klientów w postępowaniach dyscyplinarnych (policjantów, funkcjonariuszy służb mundurowych, lekarzy, nauczycieli).

Pomoc frankowiczom

Kredyty „frankowe” to jedna z naszych podstawowych specjalizacji.

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom skutecznie broniąc pokrzywdzonych kredytobiorców.

Przemyślana i praktycznie wielokrotnie sprawdzona strategia procesowa sprawia, że z sukcesem walczymy w interesie Klientów.

Prawo administracyjne, prawo podatkowe

W gąszczu przepisów łatwo się zgubić. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, naczelnikami urzędów skarbowych, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej.

Pomagamy sporządzić pisma i znaleźć rozwiązanie problemu. Reprezentujemy naszych Mocodawców w postępowaniach przed organami I i II instancji, a także przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z sukcesami bronimy interesów naszych Klientów przed organami administracji podatkowej i celnej. Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne wymagają szczególnego podejścia do Klienta, wysłuchania jego problemów, okazania zrozumienia i empatii. Pomagamy nie tylko dzięki znajomości przepisów prawa, ale również dzięki wyczuciu pozwalającemu stonować emocje wśród najbliższych. Prowadzimy sprawy zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

W ramach naszej działalności oferujemy prowadzenie spraw:

 • o rozwód;
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka;
 • o kontakty;
 • z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd;
 • o podział majątku wspólnego.

Wiemy, że szybkie i efektywne zakończenie spraw z zakresu prawa rodzinnego gwarantuje naszym Klientom możliwość rozpoczęcia życia na nowo.

Obrót dziełami sztuki

Doradzamy Klientom we wszystkich sprawach dotyczących obrotu dziełami sztuki. Oferujemy kompleksową obsługę, w tym przede wszystkim:

 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy przeniesienia własności dzieła sztuki lub umożliwienia ekspozycji dzieła sztuki przez osoby trzecie
 • doradztwo w zakresie oceny indywidualnego nabywcy lub wyboru pośrednika w sprzedaży dzieła sztuki, w tym domów aukcyjnych
 • negocjowanie i tworzenie umów przeniesienia własności dzieła sztuki lub pośrednictwa w sprzedaży dzieła sztuki
 • obsługę procesu wywozu dzieła sztuki za granicę.

W ramach prowadzenia bieżącej obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych nie tylko zapewniamy zgodność bieżących działań z przepisami prawa, ale przede wszystkim jesteśmy zorientowani na identyfikowanie potencjalnych ryzyk i zapobieganie im.

Oferujemy kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych.

Jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne

Oferujemy kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. W ramach naszej działalności specjalizujemy się w:

 • bieżącej obsłudze jst i zakładów budżetowych;
 • obsłudze spółek komunalnych;
 • przekształcaniu zakładów budżetowych;
 • prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzeniu postępowań w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki odpadami;
 • prowadzeniu spraw z zakresu finansów publicznych;
 • prowadzeniu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług.

Działamy sprawnie. Współpracujemy z pracownikami uczelni wyższych, specjalistami z zakresu prawa administracyjnego, prawa finansowego, prawa i postępowania administracyjnego.

Dzielimy się wiedzą. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z wybranej tematyki prawnej uwzględniając praktykę funkcjonowania Klientów.

Szkolenia prawne

Pomagamy rozwijać wiedzę. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z wybranej tematyki prawnej uwzględniając praktykę funkcjonowania Klientów. Nasze szkolenia „szyjemy na miarę”.

Przygotowujemy opinie i analizy prawne.

Współpracujemy z cenionymi przedstawicielami środowiska akademickiego, ale również praktykami – księgowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami z zakresu pozyskiwania środków finansowych.

KONTAKT POROZMAWIAJMY

Potrzebujesz porady prawnej?
RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A/1
50-048 Wrocław
NIP:
8971865853
REGON:
383136671